Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Objednávať môžete on-line priamo na našich stránkach jednoduchým vložením do elektronického nákupného košíka a odoslaním vyplneného objednávkového listu prípadne objednaním tovaru emailom na adrese objednavky@peknastena.sk. Podmienkou pre platnosť objednávky je pravdivé a správne vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári a to:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • úplnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • telefonický a emailový kontakt
 • presný názov tovaru, množstvo a cenu tovaru
 • spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
 • spôsob prepravy a prevzatia tovaru (poštou, prepravnou spoločnosťou)
 • ak je kupujúcim právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.peknastena.sk

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odosielania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

2. Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:

LJ Production, s.r.o.
Pribinova 1172/7
020 01 Púchov

IČO: 46 910 387
DIČ: 2023635185
DIČ DPH: SK2023635185

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne a z vlastnej vôle vyplnila a odoslala elektronickú objednávku a tým záväzne objednala tovar.

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za podmienok, ktoré platia v deň odosielania objednávky.
 • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať záväzne objednaný tovar a skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť celkovú cenu za tovar a prípadne ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka) v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že kupujúci tovar nezaplatí a neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru.

Pokiaľ kupujúci nesplní svoj záväzok prevziať a zaplatiť za objednaný tovar, má predávajúci právo požadovať pri ďalšej objednávke zaplatenie kúpnej ceny dopredu – prevodom na účet predávajúceho.

5. Cena tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné:

Pre Slovenskú republiku vo výške:

 • 2,80 € pri zaslaní cez Slovenskú poštu v rámci SR
 • 4 € pri zaslaní prepravnou spoločnosťou v rámci SR
 • 1,20 € príplatok za dobierku
 • pri objednávke nad 66 Eur poštovné a balné neúčtujeme.

Pre Českú republiku vo výške:

 • 8 € (224 CZK) pri zaslaní cez Slovenskú poštu do ČR
 • 14 € (392 CZK) pri zaslaní prepravnou spoločnosťou do ČR
 • možnosť platby len bankovým prevodom (platba vopred)
 • pri objednávke nad 89 Eur (2492 CZK) poštovné a balné neúčtujeme.

Pri objednávke do inej krajiny ako Českej republiky v rámci Európskej únie poštovné a balné vypočítame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie a to formou bankového prevodu, teda platbou vopred, ktorej výšku Vám oznámime.

6. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne podľa prevádzkových možností predávajúceho. Zásielky sú odosielané kupujúcemu od 2 do 4 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, ak nie je pri produkte uvedená informácia o dlhšej dodacej lehote. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame pomocou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti. Pri objednávkach do zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

8. Platobné podmienky

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.

Pre zákazníkov zo Slovenskej republiky ponúkame tieto možnosti platieb:

 • platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby (za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa). Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 150 EUR má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny.
 • bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet VÚB banky a.s.: 3078448458/0200, IBAN SK13 0200 0000 0030 7844 8458. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
 • Platba priamym vkladom priamo vo VÚB banke na náš účet:
  3078448458/0200. Poplatok za priamy vklad na účet, ktorý si účtuje banka hradí kupujúci.
  Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

Pre zákazníkov z Českej republiky ponúkame tieto možnosti platieb:

 • bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet Fio banky a.s.: 2700668086/2010 vedený v českej mene. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
  Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

9. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do 24 hodín od jej odoslania (po tejto dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail info@peknastena.sk, kde uveďte číslo objednávky, ktorú chcete zrušiť. Od nás obdržíte potvrdenie o zrušení objednávky.

V prípade storna objednávky do 24 hodín uvedeným spôsobom, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote do 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona č. 108/2000 Z.z..

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:

 1. zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@peknastena.sk, alebo poštou na našu adresu spolu s tovarom, s originálnym dokladom o kúpe a číslom účtu pre vrátenie peňazí.
 2. ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar nesmie byť poškodený
  • tovar musí byť kompletný
  • tovar musí byť zaslaný spolu s originálnym dokladom o kúpe
 3. pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru
 4. tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste ku nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme!
 5. v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru na mieru, zhotoveného podľa osobitých požiadaviek alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. fototapeta na mieru, obraz z vlastnej fotografie,...)

11. Nedoručené zásielky

 1. Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.
 2. Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zákazky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
 3. Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. V tomto prípade bude zmluvná pokuta odpustená a následne zrušená.
 4. Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.

12. Záruka a reklamácie

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. Pokiaľ je obal poškodený, tak je kupujúci povinný ďalej na mieste skontrolovať či nedošlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru je kupujúci povinný neodkladne informovať tak ako prepravcu, tak predávajúceho, najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že chyba bola spôsobená mechanickým poškodeným výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený predajcom.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový prípadne vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho:

LJ Production, s.r.o., Pribinova 1172/7, 020 01 Púchov.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať : reklamovaný tovar , kópiu faktúry, popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho. Zásielku pošlite ako obyčajný balík, pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

13. Súkromie a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.peknastena.sk prehlasuje, že všetky Vaše osobné údaje považuje za dôverné a budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Vaše údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované tretej osobe, okrem prípadov kedy to je nutné v súvislosti s platením alebo distribúciou objednaného tovaru a služieb. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov pre účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

14. Služba Overené zákaznikmi - Heureka 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

14. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. a tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.